Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti HT dveře s. r. o.
se sídlem Franzova 1070/65a, Maloměřice, 614 00 Brno
identifikační číslo: 01635123
zapsané v obchodním rejstříku C 78869 vedeném u Krajského soudu v Brně

 1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele bezpečnostní bytové dveře dle výše uvedených parametrů. 
 2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli výše uvedenou cenu. Cena je splatná do 14 dnů od převzetí díla objednatelem. 
 3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v uvedené době plnění. 
 4. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy.
 5. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla. 
 6. V případě, že budou objednatelem po převzetí díla na tomto zjištěny vady, má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, pokud není dohodnuto jinak záruční doba ode dne převzetí díla je 24 měsíců. 
 7. Záruka se nevztahuje na poškození výrobků vlivem stavby nebo mechanické poškození povrchové úpravy neodborným zacházením. 
 8. Oznámení o vadě je nutno učinit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, zejména e-mailem, poštou nebo osobně na v provozovně zhotovitele. 
 9. Místem pro uplatnění reklamace je provozovna zhotovitele na adrese Franzova 65a, 614 00 Brno, stejná adresa platí pro písemnou reklamaci. Online formulář pro uplatnění reklamace je: https://www.htdvere.cz/zamecnici/servisni-a-reklamacni-formular
 10. Odběratel bere na vědomí, že čistý průchod u dveří 80 je 78 cm. 
 11. Zárubeň se skládá ze tří částí a jsou zde přiznané spoje. 
 12. V ceně jsou dvě zámkové vložky s pěti klíči ke každé (v případě sjednocení, pouze pět klíčů k oběma vložkám). 
 13. Byla-li tato objednávka uzavřena mimo obchodní prostory zhotovitele, je objednatel dle § 1829 NOZ oprávněn od této objednávky písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí poslední části dodávaného zboží specifikovaného v objednávce, a to bez udání důvodu. 
 14. V případě, že dojde mezi zhotovitelem a objednatelem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z této objednávky, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je dle ustanovení § 20e zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce - http://www.coi.cz. 
 15. Telefon na zámečnickou službu v případě zabouchnutí dveří, ztráty klíče apod. naleznete zde: https://www.htdvere.cz/zamecnici/nouzove-otevirani-dveri/.
 16. V případě, že se při realizaci montáže prokáže, že dveře v panelovém domě mají zalité zárubně, či se jedná o cihlovou zástavbu, bude navýšena cena na faktuře, dle stavu víceprací.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 14. 10. 2022